Medipo-ZT,s.r.o.

Zdravotnická technika

logo

Zařízení pro neinvazivní litotrypsii - Litotryptor MEDILIT

Nové designové řešení

V roce 2011 byla ukončena výroba modelu s interním označením M7.2. S dostatečným předstihem před ukončením výroby, byly zahájeny výzkumně vývojové práce na novém litotryptoru MEDILIT.

Nový MEDILIT M8 je výsledkem výzkumně vývojových aktivit společnosti MEDIPO-ZT, s.r.o., sdružené v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Projekt výzkumu a vývoje byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nové řešení vychází z osvědčené koncepce vývojové řady litotryptorů MEDILIT. Nový litotryptor MEDILIT se vyznačuje novým designérským řešením a s tím souvisejícím konstrukčním řešením.

Vývoj navázal na charakteristické přednosti litotryptorů řady MEDILIT, především vyšší účinnost rázové vlny a nízké provozní náklady. Vysoká účinnost rázové vlny generované tímto způsobem je zaručena unikátním řešením aplikátoru a generátoru rázové vlny.

Extrakorporální litotryptor MEDILIT je soubor zařízení, který využívá pro dezintegraci konkrementů v organizmu mechanických vlastností rázových vln. Ty jsou generovány mimo tělo pacienta v primárním ohnisku eliptického aplikátoru rázové vlny. Vodním prostředím v pryžovém vaku se rázová vlna šíří s minimálním útlumem povrchem těla a měkkými tkáněmi až do sekundárního ohniska, ve kterém se nachází konkrement. Kromě neinvazivního odstraňování konkrementů v ledvinách, močových a žlučových cestách, je možné využít zařízení pro terapii Peyronie a ošetření různých ortopedických afekcí pomocí fokusované rázové vlny. Litotryptor MEDILIT využívá obou zaměřovacích systémů, rentgenového nebo ultrasonografického pro lokalizaci kamene a jeho umístění do ohniska rázové vlny. Pracoviště litotrypsie je z důvodu vyloučení radiační zátěže obsluhy koncipováno jako ovladovna a vyšetřovna při dodržení všech hygienických a bezpečnostních předpisů.

Výkonný zaměřovací rentgenový systém je sestaven z rentgenového generátoru, obrazového zesilovače, CCD kamery, TV řetězce a zařízení pro vysoce kvalitní zpracování plně digitálního obrazu.

Ultrasonografický zaměřovací systém je možno využít v případě rentgenově nekontrastních konkrementů, nebo má-li být litotryptor využíván k desintegraci žlučových kamenů a pro kontrolu litotrypsie v reálném čase bez RTG zátěže pro nemocného. Snímače jsou speciálně vyvinuty pro intervenční a peroperační aplikace.

Oba zaměřovací systémy, rentgenový a ultrasonický je možné doplnit vybavením podle individuálního přání uživatele.

Rentgenový a ultrasonický systém pracuje v prostředí MS WINDOWS.
S dalšími zařízeními v síti komunikuje přes rozhraní DICOM 3.0. Umožňuje práci v nemocniční síti PACS.


Charakteristika MEDILITu

ZAMĚŘENÍ KONKREMENTU


Obsluha přístroje se provádí z ovladovny a celý terapeutický proces je řízen počítačem. Personál je tak chráněn nejen před rentgenovým zářením, ale zejména před akustickými projevy rázové vlny. Úložná deska stolu pacienta je motoricky polohovatelná ve všech osách (X, Y, Z) a v podélné ose (Trendellenburg). Pro úspěšné provedení terapie je nutné konkrement zobrazit a umístit do sekundárního ohniska elipsoidu. K dispozici jsou dva zobrazovací systémy. Rentgenový systém je primární. Je sestaven z rentgenového generátoru, C ramene s rentgenkou, obrazového zesilovače, CCD kamery a zařízení pro vysoce kvalitní zpracování plně digitálního obrazu. Pro získaní všech tří prostorových souřadnic konkrementu je nezbytné provést dvě různé projekce. V obraze uloženém v paměti počítače se pomocí kurzoru označí konkrement a vyvolá se odpovídající automatický pohyb stolu pacienta. Proměnný úhel aplikátoru rázové vlny, vzhledem k tělu pacienta dovoluje měnit projekci ultrazvukového zobrazení a optimalizovat směr a místo vstupu rázové vlny. Vitální funkce  pacienta (měření TK a saturace O2) jsou při výkonu monitorovány. Přístroj je vybaven zařízením pro vysoce kvalitní zpracování digitálních obrazů umožňující procesingové i postprocesingové úpravy. Rentgenový obraz je možné následně upravovat, např. provést zvýšeni kontrastu, digitální vyhlazení a dosáhnout tak, co nejvyšší diagnostické kvality. Ultrazvukový systém je volitelný a nemusí být součástí konfigurace zařízení. V praxi se nejvíce osvědčilo použití rentgenového přístroje pro rychlou detekci kamene a jeho ustavení do sekundárního ohniska a pro kontrolu průběhu terapie pak sledování ultrazvukem.


AUTOMATICKÁ SYNCHORNIZACE


Generování rázové vlny je synchronizováno R-vlnou EKG signálu pacienta, aby k výboji došlo v refraktení fázi srdečního cyklu. Dochází-li vlivem dýchacích pohybů k přílišnému posunu kamene vzhledem k ohnisku, je možné generování rázové vlny synchronizovat s průběhem dechové křivky pacienta. Synchronizační signál může být odvozen jak z průběhu nádechu, tak i z fáze výdechu. Z hlediska přeměny elektrické energie na energii akustickou je tak časování výboje optimální.

Generátor rázové vlny pracuje na elektrohydraulickém principu. Jiskřiště je umístěno v primárním ohnisku rotačního elipsoidu. Rázová vlna se po odrazu od reflektoru šíří vodní náplní přes pryžový vak a kontaktní gel do těla pacienta. V sekundárním ohnisku, ve kterém je umístěn kámen, se vlna zkoncentruje. Voda je pro eliminaci volných vzduchových bublin řádně odplyněna, tak aby nemohlo dojít k rozptylu energie a tím ke snížení  účinků terapie. Voda je temperována na tělesnou teplotu.

VYSKOÁ EFEKTIVITA


Rázová vlna generovaná touto metodou má velmi strmou náběžnou hranu a potlačenou podtlakovou fázi, což je důležité pro vysokou účinnost drcení a eliminaci nežádoucího vedlejšího efektu, kterým je nebezpečí poškození okolní tkáně. Jiskřiště umožňuje regulaci vzdálenosti mezi špičkami elektrod podle nastaveného napětí, kvality vody a stupně opotřebení elektrod. Systém výměnných elektrod představuje velmi nízké provozní náklady na pacienta. Opotřebované hroty obou elektrod mohou být přebroušeny několikrát.
Možné činnosti jsou uspořádány v nabídkových menu zobrazených na monitoru řídícího počítače. Kromě řízení celého procesu terapie umožňuje programové vybavení nepřetržité monitorování stavu celého zařízení. Ovládání přístroje je jednoduché. Jednotlivé činnosti se volí prostřednictvím klávesnice integrované v kontrolním panelu. Nabídky činností jsou uspořádány v nabídkových menu zobrazených na monitoru řídícího počítače. Kromě řízení celého procesu terapie umožňuje programové vybavení nepřetržité monitorování stavu celého zařízení. Program poskytuje varování v případě chybné funkce a nebo při případné chybě obsluhy. Průběh terapie může byt dokumentován na tiskárně nebo uložen na disk počítače. Dále je možné pro statistické účely archivovat údaje o počtu výbojů, celkové absorbované energii a celkové době rentgenové expozice. Data pacienta a další poznámky mohou být zapsány pomocí integrovaného textového editoru. Pro srovnávací a statistické účely, pro zpracování výsledků a pacientských záznamů je přístupný databázový programový modul.

 


>

Mapa stránek | Certifikáty | Své podněty a připomínky můžete zasílat na adresu webmastera | ©2005 Medipo-ZT,s.r.o. | Aktualizace 5.1.2017 | css | TOPlist